top of page

FAALİYET ALANLARIMIIZ

SİGORTA HUKUKU

DESTEKTEN YOKSUNLUK, İŞ GÖREMEMEZLİK...

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası, Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası), Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Haksız fiillerden kaynaklanan tazminat davaları.

CEZA HUKUKU

YARALAMA, UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TİCARETİ, SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE İŞLENEN SUÇLAR...

Toplumlarda düzen ve disiplinin sağlanması için belirli kurallar bulunmaktadır. Ceza Hukuku bireylerin bir arada belirli bir düzen içerisinde yaşaması, Anayasal koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ve de bunların ihlal edilmesi durumunda gerekli yasaları ve yaptırımları incelemektedir.

AİLE HUKUKU

BOŞANMA, VELAYET, KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI...

Ailenin toplumun temel taşı olması sosyolojik bir gerçeklik olduğu kadar hukuki bir gerçekliktir. Toplumun huzurunu, kamu barışını ve düzenini amaçlayan günümüz modern devletinin aileyi ve aile bireylerini korumak için ayrıca nesep karışıklıklarının önüne geçmek için aile konusunda hukuki düzenlemeler yapmaması düşünülemez.

MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları, Mirasta tenkis davası, Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası, Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları, Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü dava.

Reddi Miras, Reddin İptali, Terekenin Paylaştırılması...

bottom of page